TCM

TCM (Traditionell Kinesisk Medicin) är en av världens mest omfattande läkekonster.

TCM har utvecklats oavbrutet i över 4000 år där varje generation läkare bidragit med kunskap till den enorma visdomsbanken som samlats tills i dag. Forskning i TCM fortsätter fortfarande med samma intensitet.

Den fundamentala skillnaden mellan kinesisk och västerländsk medicin är:

Västerländsk medicin bygger på att identifiera och angripa en sjukdom/patogen för att sedan eliminera den. Den medicinska inställningen kan ses som en krigsföring mot sjukdomen med läkaren som general, sjukdomen som fiende och patienten som ockuperat territorium. Målsättningen kan förklaras så som att symptomen ska utrotas och prestationen ska maximeras. Många gånger hamnar patienten då i ett läge med livslångt användande av medicin, ett beroende av läkarkåren och där sjukdomen alltså är kvar men symptomen är reducerad.

Medan kinesisk medicin analyserar förändring av kroppen. Förändringen framkallar obalans i kroppen som indikeras genom signaler. Karaktärer av olika signaler kallas för symptom, och för att bota symtomen måste balansen i kroppen återskapas. Enligt den kinesiska medicinens synsätt är det inte sjukdom i sig som är av primärt intresse, utan personen som uppvisar vissa sjukdomssymtom. Här behandlar man alltså hela människan, symptomen men mera fokus på orsaken och balansen i människan som helhet. Inställningen om hälsa är integritet, anpassningsförmåga, kontinuitet. Den medicinska inställningen kan förklaras som att odla hälsa med patient och läkare i samarbete för att förbättra de ekologiska förutsättningarna. Målsättningen är då att öka människans självreglerande kapacitet.

Både individens konstitution och tillstånd undersöks. Konstitutionen återspeglar utvecklingen i moderlivet och de faktorer som påverkat fostret under den tiden, men även sådant som påverkat utvecklingen under uppväxten. Det temporära tillståndet kan ge information om biologiska förändringar och felfunktioner – ofta medan de är under utveckling, innan de manifesterat sig i bestämda problem. Den yttre formen avspeglar det inre livet – såväl tidigare erfarenheter som framtida tendenser.

Människan påverkas hela tiden av ett otal inre och yttre faktorer: miljöinflytanden, sociala faktorer, väder och vind, tankar och känslor m.m. Invärtes och utvärtes betraktas som en helhet. Varje stresstillstånd eller obalans påverkar kroppens samtliga funktioner och kan ge sig till känna i ett karakteristiskt drag, ett fysiskt kännetecken.

Diagnostiken syftar framför allt till att bestämma i vilken riktning de uppvisade störningarna avviker från den optimala funktionen, dvs. vilka faktorer som hos just denna individ framkallat vissa störningar och hur prognosen ser ut för framtiden. Alla sjukdomar börjar med en funktionsrubbning, och det är denna förändring man vill upptäcka redan innan det blivit en manifest sjukdom av den.

En bra trädgårdsmästare lägger stor energi och engagemang på den jordmån, jordkvalité som växterna växer i för att ge växternas förutsättning att vara så hälsosamma som möjligt, att växa sig så stark som möjligt och vara så motståndskraftiga som möjligt. Likadant så går den Kinesiska medicinen ut på att ge din kropp, själ och ande de bästa förutsättningarna för att vara så frisk som möjligt, så stark som möjligt, så motståndskraftig som möjligt och till optimal självläkning.

Vi ska ha klart för oss att dessa två vetenskapliga inriktningar (västerländsk och österländsk) som till synes skulle kunna uppfattas som varandras motsatser i verkligheten är varandras komplementärer som tillsammans ger en större, helare klinisk bild och vore, för både patienten och läkaren, en tillgång om de användes parallellt.

TCM är ett system med många principer och begrepp. Viktigaste av alla begrepp är helhetssyn, vilket betyder att hänsyn tas till hela människan: kropp och psyke, individen med sin omgivande miljö och hälsohistorik påverkar en människas tillstånd och hälsa. Människan påverkas hela tiden av ett otal inre och yttre faktorer: miljöinflytanden, sociala faktorer, väder och vind, tankar och känslor m.m. Invärtes och utvärtes betraktas som en helhet. Varje stresstillstånd eller obalans påverkar kroppens samtliga funktioner och kan ge sig till känna i ett karakteristiskt drag, ett fysiskt kännetecken.

De huvudsakliga terapeutiska inriktningarna inom Traditionell Kinesisk Medicin är farmakologi, nål-, moxaterapi (akupunktur), Qi Gong, akupressur och TuiNa (massage, ledmobilisering).

Nål- moxaterapi eller akupunktur (acus=nål, punktur=insticka/punktera, på kinesiska Zenjiu) är en metod att reglera störningar i kroppen genom att placera nålar eller värma akupunkturpunkterna med stavar som består av torkade växter. Jag använder moxa i mina behandlingar men jag sätter inte nålar.

Akupressur, TuiNa och ledmobilisering är metoder i syfte att manipulera kroppens energetiska förhållande, dels genom det meridiansystem och akupunkturpunkter som finns men också genom de flöden som kan stagnera vid låsta eller mindre rörliga skelletära och muskulära situationer. Detta för att få en direkt terapeutisk effekt i såväl de inre organen som i rörelseapparaten.

Dessa metoder används i botande syfte, lindrande syfte och förebyggande syfte.

Yin & Yang

Yin och Yang är metaforer som skildrar motsatsfenomen. Yang står för ljus, maskulinitet, aktivitet, himlen osv. Medan Yin står för mörker, kvinnlighet, passivitet, jorden osv. I TCM används Yin och Yang för att klassificera fenomen, objekt, funktioner etc. Det utgör en av de viktigaste lärorna i TCM.

I TCM använder man läran om Yin och Yang både vid förklaringar av fysiologiska funktioner och vid patologiska tillstånd. Att återskapa balansen mellan Yin och Yang, dvs. återskapa en inre harmoni i och mellan de inre organen, är den viktigaste behandlingsprincipen i TCM. I kinesisk medicin lindrar och behandlar man således genom att återskapa den ursprungliga harmonin.

De fem elementen

De fem elementen ”Wu Xing” förklarar processen som är grundläggande för naturens omlopp som också relateras till kroppen via meridianerna och organsystemen.

Det kinesiska ordet ”Xing” betyder processen där saker och ting påverkar varandra. De fem elementen som består av eld, jord, metall, vatten och trä påverkar varandra på följande sätt:

Trä ger näring till eld, askan blir till jord där mineralerna utvinns som berikar vattnet och vattnet i sin tur är en förutsättning för träet att växa.

Eld
I TCM har Eldelementet en relation till värme, stigande, ljus och energi. Eldelementets akupunkturmeridianer är hjärtmeridianen (Yin) och tunntarmsmeridianen (Yang). Eldelementet kontrollerar det kardiovaskulära systemet och medvetandet. Hjärtat regerar över blodkärlen, blodcirkulationen samt funktionen att nära hela kroppen. När hjärtat är i balans, flyter blodet lätt, hjärtrytmen och pulsen är stark och jämn, ansiktet har en frisk rosig ton. Hjärtat har även en relation till hjärnan. Ett friskt hjärta ombesörjer medvetande och ett klart sinne. Eldelementet psykiska uttryck är glädje, därmed kan glädje påverka detta element.

Jord
Jordelementet har en karaktär av produktivitet, näringstillförsel och tillväxt. Jordelementets akupunkturmeridianer är mjältmeridianen (Yin) och magsäcksmeridianen (Yang). Mjälten (inkl. bukspottkörteln) och magsäcken kontrollerar spjälkningen av maten samt utvinningen av näringsämnena. Magsäckens funktion är att spjälka mat, sända de ”rena substanserna” till mjälten för omvandling och extraktion till ren essens för att skapa Qi (energi) och blod. De orena substanserna sänds vidare till tunntarmen för vidare separation. De ”rena substanserna” skickas vidare till lungan för syresättning. Därefter sänds de till hjärtat, som pumpar ut blodet till hela kroppen för näring.

Jordelementets styrka är att kunna nära och stödja andra, samt att kunna bryta ner stora mängder information och utvinna det viktigaste. När Jordelementet är i balans, är vi harmoniska och har förmåga att koncentrera oss, tänka, studera och minnas. Då kan vi också sortera och ta upp information. Oro är den psykiska faktor som leder till obalans i magsäcksorganen.

Metall
Metallelementet har en relation till hösten. Tiden för skörd och insamlande av naturens föda. Akupunkturmeridianerna relaterade till Metallelementet är lungmeridianen (Yin) och tjocktarmsmeridianen (Yang). Metallelementet kontrollerar andningen och produktionen av försvarsenergi (Wei qi). Lungornas funktion är att kontrollera andningen. Lungorna utvinner syre (himmelsk qi) som blandas med näringen (qi från födan) som utvunnits ur mat och dryck. Lungorna och tjocktarmen för också bort oren qi. Sorg orsakar obalans i detta element.

Vatten
Vattenelementet är relaterat till vätska, sänkande, flöde. Akupunkturmeridianerna som är relaterade till Vattenelementet är njurmeridianen (Yin) och blåsmeridianen (Yang). Vattenelementet lagrar essensen, regerar över födsel, tillväxt och reproduktion. Vattenelementet sägs vara livets rot. Den styr kraften inom oss, därför sägs det att stark njurenergi leder till ett starkt och långt liv. När Vattenelementets energi är stark, är sex- och reproduktionslivet vitalt, ryggen och lederna fria från smärta. När Vattenelementet är starkt kommer sinnet också att vara starkt och reflekteras med stark viljekraft. Emotionen som skadar vattenelementet är paranoia/rädsla.

Trä
I naturen, är Träelementet relaterat till våren och de unga gröna skotten, viljan att leva och bli till. Träelementets akupunkturmeridianer är levermeridianen (Yin) och gallblåsmeridianen (Yang). Träelementet svarar för ett fritt energiflöde (Qi) som ser till att våra känslor är harmoniska och förebygger känslomässig stagnation. Träelementet spelar en stor roll i avgiftningsprocesser men också omvandlandet av näring. Träelement regerar över senor, ligament, naglar, små muskler samt nerver. Ilska är emotionen som skapar obalans i träelementet.

Zang Fu

Zang fu är en indelning av organen i kroppen. Zang tillhör Yin organen och fu tillhör Yang organen. Även om namnet på organen är identisk med västerländsk anatomi så tolkas begrepp ”organ” inte på samma sätt. I kinesisk medicin tolkas organens funktion på ett mycket bredare sätt. Man tar hänsyn till hur organen påverkar varandra och resten av kroppen.

De tolv organen korresponderas de tolv meridianer som finns i kroppen. De är klassificerade enligt deras funktion och transformation (Yin organen), och transport (Yang organen).

De sex Zang (Yin) organen är:

• Hjärta

• perikardium (säcken runt hjärtat)

• lungor

• mjälte

• lever

• njurar

De sex fu (Yang) organen är:

• tunntarm

• trippel värmare (en funktions organ)

• magsäck

• tjocktarm

• gallblåsa

• urinblåsa

Meridianer

I TCM anser man att det finns ytterligare ett informationssystem, jing luo
eller meridianer, som agerar parallellt med övriga informations- och
transportsystem, som blodkärl, lymfbanor, nerver, hormoner och elektrolyter/mineraler
och liknande som förmedlar information.

Meridianer kan beskrivas som flöden av qi och något förenklat kan man säga att meridianer är flöden av svagström i kroppen. Meridianerna står i förbindelse med inre organ, vävnader och funktioner utmed deras utbredningsområde. I TCM anser man att alla informationssystem samverkar för att upprätthålla mänskligt liv.

Utmed meridianerna finns speciella områden, akupunkter eller akupunkturpunkter, där man kan reglera de inre organens funktioner och vävnader. Det finns ca 1000 meridianpunkter. Akupunkturpunkterna behandlas vanligtvis med nål, tryck, moxa och koppning, men även med kinesisk massage TuiNa.

De sex externa orsakerna

Traditionell kinesisk medicin tolkar orsakerna till sjukdomar på tre
plan

• Externa orsaker

• Interna orsaker

• Blandade faktorer som t.ex. interna och externa och skador

De sex externa orsakerna kommer huvudsakligen från disharmoni av klimat relaterade tillstånd. De sex klimat tillstånden är, vind, kyla, värme, fukt, torka och sommarhetta. De påverkas av hur vi lever och av kroppens egna förändringar.

De sju interna orsakerna

De sju interna orsakerna kallas också för de sju psykiska tillstånd. Dessa är sjukdomar som har uppkommit genom starka och/eller långa förtryckta känslor. Dessa emotioner är, ledsnad, sorg, oro, rädsla, skräck/trauma, vrede och glädje.

En patient undersöks på fyra olika sätt inom traditionell kinesisk medicin (på senare tid har även västerländska diagnostiska hjälpmedel tillkommit):

• Att se (bo-shin)

Hållning, rörelser, benbyggnad, hudfärg etc. ger information om patientens konstitution. Människotypen är viktig, då det i första hand är sjukdomens ”terräng” som skall behandlas och inte sjukdomen isolerat för sig. Detaljer i ansiktet visar det aktuella tillståndet. Varje område och drag i ansiktet återspeglar ett organ eller en funktion.

Ett exempel är tungdiagnostik. En frisk tunga skall vara lite fuktig, sakna beläggning och inte darra när den sträcks fram. Genom att observera beläggningar, skåror, tandintryck, blåsor m.m. på olika områden av tungan kan man få en uppfattning om olika organs och kroppsfunktioners tillstånd, som vart och ett återspeglas på sina särskilda zoner på tungan.

• Att Lyssna (bun-shin)

Genom att lyssna på patientens röst – klang, tonhöjd, tempo samt eventuell hosta, hicka, rapningar etc. – kan störningar lokaliseras. Även lukt av olika utsöndringar kan ge information om problemens karaktär.

• Att fråga (mon-shin)

Att fråga patienten ger viktig bakgrundsinformation samt patientens syn på sina problem. Lika viktigt är att lyssna på det som inte sägs.

• Att känna (setu-shin)

Ett viktigt diagnostiskt instrument är att känna på patientens hud, muskler, på diagnostiska punkter längs akupunkturmeridianerna, känna kroppstemperaturen och genom att ta pulsen.

Pulsdiagnostiken är den kanske främsta diagnostiska metoden inom den kinesiska medicinen. Det är den radiala pulsen (handledspulsen) som tas. Det finns 12 olika pulser att känna, en för varje organmeridian. Pulsen tas med tre fingrar på varje handled, med djupt tryck för de sex yinmeridianerna och lättare tryck för de ytligare Yang meridianerna. Vid störningstillstånd blir pulserna oregelbundna och olika kvaliteter kan kännas: hårdhet, stillhet, tecken på över- och underenergi m.m. Det talas om 28 olika slags pulser som kan kännas, med hundratals variationer. Det krävs mångårig erfarenhet för att lära sig pulsdiagnostikens konst.

Lämna ett svar